ALP Markteknik – Allt inom mark och anläggning

Projektering

Projekt-/Byggledning

Förstudier

Dagvattenutredningar

Rådgivning

Gator och vägar

Cirkulationsplatser

Miljöförbättringar

Trafiksäkerhet

Exploateringsområden

VA-anläggningar

Dagvattenhantering

Pumpstationer

Inmätning/Utsättning

Terrängmodeller

ALP Markteknik är ett företag inom mark- och anläggningssektorn. Etablerat i Västra Götaland med gedigen erfarenhet och lång yrkesverksamhet hjälper vi såväl privata beställare, entreprenörer och exploatörer som kommuner och Trafikverket.


Aktuellt / Nyheter

ALP Flyttar

2023-01-02

Vi har växt ur kontoret på Webys i Götene. Därför flyttar vi till nya lokaler på Sockerbruksgatan i Lidköping. Flytten sker 1/7 -23 och vi räknar vara i full gång direkt efter semestern. Samtidigt börjar Andreas Gustavsson hos oss, han kommer främst jobba med dagvattenfrågor, kommer senast från Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet. Vi får ändamålsenliga lokaler som medför att alla på företaget kan jobba tillsammans på ett effektivare sätt. Huset i Götene (Webys, Lidköpingsvägen 50) är till salu, kolla länken: Lidköpingsvägen 50 i Götene, Götene kommun - Övrigt till salu - Hemnet Toppenlokal med kontor för mindre företag eller motsvarande.

Vattenhuvudledningsnät etapp 7-10, Skövde kommun

2022-10-30

ALP utför sedan tidigare en förstudie av aktuella etapper och nu beställer kommunen detaljprojektering av 4 st etapper. Projekteringen startar i november 2022 med första etappen och pågår under hela 2023 fram till slutleverans som planeras till januari 2024

Skogsrovägen södra, Detaljprojektering Skövde kommun

2022-10-15

Skövde kommun beställer Dagvatten samt VA-projektering för Skogsro södra. Projekteringen ska utföras etappvis och etapp 1 startas våren 2023 efter det att tidigare beställd dagvattenutredning levererats.

VA-detaljprojektering Ängegärde, Kungälvs kommun

2022-09-05

Efter att ALP förprojekterat VA- och gatubyggnad i Ängegärde, Kungälv. Beställer kommunen nu detaljprojektering av etapp 1. Projektet startas omgående och leverans av färdiga handlingar planeras till november månad 2022.

Väring Klämmabäcken Skövde kommun

2022-08-25

Skövde kommun beställer projektering av huvudledningar för vatten- och tryckavlopp från Väring till Klämmabäckens APST för att på sikt kunna slopa denna, längd ca 2 500 m. Projektering startar i april och leverans ska ske i augusti 2023.

Skogsrovägen södra, Dagvattenutredning Skövde kommun

2022-08-10

Skövde kommun beställer en dagvattenutredning för ny detaljplan i nordöstra Skövde. Området omfattar ca 5 hektar skogsmark som planeras för verksamheter. Leverans planeras till årsskiftet 2022/2023.


Referensobjekt

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.