ALP Markteknik – Allt inom mark och anläggning

Projektering

Projekt-/Byggledning

Förstudier

Dagvattenutredningar

Rådgivning

Gator och vägar

Cirkulationsplatser

Miljöförbättringar

Trafiksäkerhet

Exploateringsområden

VA-anläggningar

Dagvattenhantering

Pumpstationer

Inmätning/Utsättning

Terrängmodeller

ALP Markteknik är ett företag inom mark- och anläggningssektorn. Etablerat i Västra Götaland med gedigen erfarenhet och lång yrkesverksamhet hjälper vi såväl privata beställare, entreprenörer och exploatörer som kommuner och Trafikverket.


Aktuellt / Nyheter

Flytt till Lidköping

2023-09-07

Tidigare i sommar gick flyttlasset från Götene till Lidköping, där ni nu finner oss på Sockerbruksgatan 3D. Nya och mer ändamålsenliga lokaler i en central del av Lidköping – välkommen hit!

VA- och Dagvatten-utredning för detaljplan för Gärdet 1:1, Kungälvs kommun

2023-08-15

Kungälvs kommun beställer VA- och Dagvatten-utredning till en ny detaljplan för centrumbebyggelse i centrala Kungälv. Utredningarna startar omgående.

Skövde kommun, Badhusgatan, Dagvatten-utredning

2023-06-07

Skövde kommun beställer Dagvattenutredning via ramavtalet. Arbetet startar under augusti 2023 och slutleverans beräknas till i början 2024

VA- och Dagvatten-utredning Ängegärde, Kungälv

2023-04-27

Kungälvs kommun beställer VA- och Dagvatten-utredning till ett nytt bostadsområde i Östra Kungälv. Utredningarna startar omgående och beräknas att levereras under augusti-september 2023

Upphärad, Trollhättan. VA-förstudie

2023-03-19

Trollhättans Energi AB beställer en Förstudie för spill- och dagvatten som ska ligga till grund för kommande VA-åtgärdsprogram gällande Upphärads samhälle. Projektet startar hösten 2023.

Munkedal, Östra Gårvik, VA-projektering

2023-02-20

Västvatten planerar för nya VA-anslutningar ute på Tungenäset i Munkedals kommun. ALP har tidigare utfört en förprojektering och får nu en beställning på detaljprojektering. Färdiga handlingar ska levereras under hösten 2023.


Referensobjekt

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.