ALP Markteknik – Allt inom mark och anläggning

Projektering

Projekt-/Byggledning

Förstudier

Dagvattenutredningar

Rådgivning

Gator och vägar

Cirkulationsplatser

Miljöförbättringar

Trafiksäkerhet

Exploateringsområden

VA-anläggningar

Dagvattenhantering

Pumpstationer

Inmätning/Utsättning

Terrängmodeller

ALP Markteknik är ett företag inom mark- och anläggningssektorn. Etablerat i Västra Götaland med gedigen erfarenhet och lång yrkesverksamhet hjälper vi såväl privata beställare, entreprenörer och exploatörer som kommuner och Trafikverket.


Aktuellt / Nyheter

Upphärad, Trollhättan. VA-förstudie

2023-03-19

Trollhättans Energi AB beställer en Förstudie för spill- och dagvatten som ska ligga till grund för kommande VA-åtgärdsprogram gällande Upphärads samhälle. Projektet startar hösten 2023.

Munkedal, Östra Gårvik, VA-projektering

2023-02-20

Västvatten planerar för nya VA-anslutningar ute på Tungenäset i Munkedals kommun. ALP har tidigare utfört en förprojektering och får nu en beställning på detaljprojektering. Färdiga handlingar ska levereras under hösten 2023.

Skövde kommun, Östermalm Eriksdalsgatan, VA-sanering

2023-01-29

Skövde kommun beställer utredning av ovidkommande vatten i spillvattenledningarna, dagvatten- och skyfallsutredning och förstudie för VA-ombyggnad. Det följs sedan av VA- och gatu-projektering via ramavtalet. VA-saneringen omfattar en total sträcka av 500 m. Arbetet startar under våren 2023. Slutleverans förstudie beräknas till december 2023 och projektering utförs under 2024.

Horn, Mariestad

2023-01-23

Mariestads kommun beställer VA-, dagvatten och Gatuprojektering till ett nytt exploateringsområde. Projektering startar omgående och fullt färdiga handlingar skall levereras under sommaren 2023

ALP Flyttar

2023-01-02

Vi har växt ur kontoret på Webys i Götene. Därför flyttar vi till nya lokaler på Sockerbruksgatan i Lidköping. Flytten sker 1/7 -23 och vi räknar vara i full gång direkt efter semestern. Samtidigt börjar Andreas Gustavsson hos oss, han kommer främst jobba med dagvattenfrågor, kommer senast från Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet. Vi får ändamålsenliga lokaler som medför att alla på företaget kan jobba tillsammans på ett effektivare sätt. Huset i Götene (Webys, Lidköpingsvägen 50) är till salu, kolla länken: Lidköpingsvägen 50 i Götene, Götene kommun - Övrigt till salu - Hemnet Toppenlokal med kontor för mindre företag eller motsvarande.

Vattenhuvudledningsnät etapp 7-10, Skövde kommun

2022-10-30

ALP utför sedan tidigare en förstudie av aktuella etapper och nu beställer kommunen detaljprojektering av 4 st etapper. Projekteringen startar i november 2022 med första etappen och pågår under hela 2023 fram till slutleverans som planeras till januari 2024


Referensobjekt

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.