ALP Markteknik

Allt inom mark och anläggning

Referensobjekt

Nedan följer ett urval av projekt som kan belysa den bredd som vi jobbar med.

Nolhagavägen, Skövde (2016-2018)Objektet beläget i Trädgårdsstaden, Skövde, avser förprojektering av ny huvudgata inklusive bro för nytt exploateringsområde i detaljplaneskedet. Gatulängd ca 800 m. Senare utfördes detaljprojektering inklusive VA, dagvattenhantering och FV fram till färdigt förfrågningsunderlag. Byggkostnad ca 15 miljoner kr.

Drottninggatan, Ombyggnation av huvudgata i centrum av Trollhättan (2017)Objektet avser 3:e och sista etappen ombyggnation av befintlig huvudled till miljöanpassad genomfart med längsgående GC-bana samt längsgående p-fickor, upphöjda korsningar samt VA-sanering. Gatulängd ca 600 m. Projektering och bygghandlingar fram till färdigt Förfrågningsunderlag. Byggkostnad ca 10 miljoner kr.

Vena Ängar etapp 1, Peab Kungälv (2016)Objektet avser ett nytt exploateringsområde i Kungälv. Projektet omfattar markprojektering inklusive yttre VA och dagvattenfördröjningar för ca 25 st småhus samt 24 st lägenheter fördelat på 4 st huskroppar. Bygglovshandlingar, Förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Forshälla Strand norra, VA-sanering Västvatten (2013-2014)Objektet avser nyanläggning av VA-ledningar till befintlig kustnära bebyggelse. 63 st befintliga fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp. I projektet ingår 2 st avloppspumpstationer, bergborrning av servisledningar samt tryckning av ledningar under allmänna vägar, dessutom ingår viss del isolerade ledningar med eluppvärmning. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 15 miljoner kr.

Torseredsvägen, Nybyggnation GC-väg och busshållplats, Trollhättan (2015)Objektet avser ombyggnation av befintlig gata. Gatulängd 500 m inkl VA-ombyggnad längd ca 150 m. Nybyggnation av ny busshållplats typ timglas. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 6 miljoner kr.

Dalahöjdsvägen Uddevalla (2013-2014)Objektet avser ett nytt exploateringsområde i Ljungskile inklusive ombyggnad (VA-sanering) av befintligt VA-ledningsnät samt ombyggnad av gata. Gatulängd ca 800 m, VA-nybyggnation ca 400 m, VA-ombyggnation ca 400 m. Inklusive grundförstärkning i form av lättfyllning under väg och VA samt bergschaktning och terrassering av 18 st villatomter. Byggkostnad ca 12 miljoner kr. Projektering och bygghandlingar.

Fräknestranden, VA-sanering Västvatten och NCC (2016-pågående)Objektet avser nyanläggning av VA-ledningar till befintlig kustnära bebyggelse i partneringsamarbete med NCC och Västvatten. ALP har projekterat samtliga deletapper som Osebacken, Dramsvik, Västerby, Vadberget, Skuteberget och Restenäs. I projekten ingår avloppspumpstationer, bergborrningar, LTA-system och självfallssystem. Deletapperna varierar i storlek mellan 30-60 fastigheter och har en byggkostnad på ca 10-15 miljoner kr per etapp.

Nya överföringsledningar Lidköping (2017-pågående)Lidköping utför omfattande nyanläggning av vatten och avloppsledningar inför flytten av sitt Reningsverk. ALP har projekterat och upprättat förfrågningsunderlag för etapperna 1A, 1B, 1C, 2A, 2B samt 2C. I projekten ingår avloppspumpstationer, styrda borrningar, LTA-system och självfallssystem. Deletapperna varierar i storlek och har en byggkostnad på ca 5-10 miljoner kr per etapp.

Drottninggatan, Ombyggnation av huvudgata i centrum av Trollhättan (2015)Objektet avser ombyggnation av befintlig huvudled till miljöanpassad genomfart med längsgående GC-bana samt längsgående p-fickor, upphöjda korsningar samt påkostade ytskikt. Gatulängd ca 600 m. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 6 miljoner kr.

Sundskogen etapp 2, exploateringsområde Uddevalla (2013-2015)Objektet avser nytt exploateringsområde som ansluts till etapp 1 (ALP-projektering 2011). Omfattar nybyggnation av Gator och VA, inklusive ny vattenreservoar. Gatulängd ca 2.100m VA-huvudledningar ca 2.800m samt vattenreservoar, lekplatser inklusive multisportarena. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 35 miljoner kr.

Byggledning Slumpån, Trollhättan (2013-2014)Objektet avser förstärkningsåtgärder i skredriskområde i Sjuntorp. Ett komplicerat arbete i närheten av bebyggelse samt förstärkningsåtgärder under vatten. ALP bistår beställaren under anbudsstadiet samt är byggledare under utförandet. Byggkostnad ca 9 miljoner kr

VA- och Gatuprojektering Sörskogen i Skara (2012-2013)Objektet avser nytt exploateringsområde, nybyggnation av gator och VA. Gatulängd ca 1250m, VA-nybyggnation ca 2200m inkl 2 st nya avloppspumpstationer. Framtagande av bygghandlingar för egen regi-arbeten.

Utöver ovan nämnda har vi utfört en mängd andra projekt.
Kontakta oss gärna för mer information och referenser.

Ramavtal

Vi har tecknat ramavtal för löpande tjänster med följande beställare: