ALP Markteknik

Allt inom mark och anläggning

Referensobjekt

Nedan följer ett urval av projekt som kan belysa den bredd som vi jobbar med.

Drottninggatan, Ombyggnation av huvudgata i centrum av Trollhättan (2015)Objektet avser ombyggnation av befintlig huvudled till miljöanpassad genomfart med längsgående GC-bana samt längsgående p-fickor, upphöjda korsningar samt påkostade ytskikt. Gatulängd ca 600 m. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 6 miljoner kr.

Sundskogen etapp 2, exploateringsområde Uddevalla (2013-2015)Objektet avser nytt exploateringsområde som ansluts till etapp 1 (ALP-projektering 2011). Omfattar nybyggnation av Gator och VA, inklusive ny vattenreservoar. Gatulängd ca 2.100m VA-huvudledningar ca 2.800m samt vattenreservoar, lekplatser inklusive multisportarena. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 35 miljoner kr.

Byggledning Slumpån, Trollhättan (2013-2014)Objektet avser förstärkningsåtgärder i skredriskområde i Sjuntorp. Ett komplicerat arbete i närheten av bebyggelse samt förstärkningsåtgärder under vatten. ALP bistår beställaren under anbudsstadiet samt är byggledare under utförandet. Byggkostnad ca 9 miljoner kr

VA- och Gatuprojektering Sörskogen i Skara (2012-2013)Objektet avser nytt exploateringsområde, nybyggnation av gator och VA. Gatulängd ca 1250m, VA-nybyggnation ca 2200m inkl 2 st nya avloppspumpstationer. Framtagande av bygghandlingar för egen regi-arbeten.

Lidens bostadsområde i Lidköping (2012-2013)Objektet avser utbyggnad av ett 30 tal nya tomter, exploatör och beställare Götenehus AB. Omfattar ca 550 m gata och cykelväg, ca 450 m VA-ledningar och en pumpstation. Projektering och bygghandlingar.

Forshälla Strand norra, VA-sanering Västvatten (2013-2014)Objektet avser nyanläggning av VA-ledningar till befintlig kustnära bebyggelse. 63 st befintliga fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp. I projektet ingår 2 st avloppspumpstationer, bergborrning av servisledningar samt tryckning av ledningar under allmänna vägar, dessutom ingår viss del isolerade ledningar med eluppvärmning. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 15 miljoner kr.

Torseredsvägen, Nybyggnation GC-väg och busshållplats, Trollhättan (2015)Objektet avser ombyggnation av befintlig gata. Gatulängd 500 m inkl VA-ombyggnad längd ca 150 m. Nybyggnation av ny busshållplats typ timglas. Projektering och bygghandlingar. Byggkostnad ca 6 miljoner kr.

Dalahöjdsvägen Uddevalla (2013-2014)Objektet avser ett nytt exploateringsområde i Ljungskile inklusive ombyggnad (VA-sanering) av befintligt VA-ledningsnät samt ombyggnad av gata. Gatulängd ca 800 m, VA-nybyggnation ca 400 m, VA-ombyggnation ca 400 m. Inklusive grundförstärkning i form av lättfyllning under väg och VA samt bergschaktning och terrassering av 18 st villatomter. Byggkostnad ca 12 miljoner kr. Projektering och bygghandlingar.

Överby köpcenter, Trollhättans stad (2013)Objektet avser utbyggnad av Överby köpcenter, omfattande ombyggnad av 2 st cirkulationsplatser samt 1 st ny cirkulationsplats ca 1300 m ny gata, bland annat ca 100 m tillgänglighetsanpassad gångfartsgata mellan köpcentrats huvuddelar, ca 900 m ny GC-väg och ca 500 m VA-huvudledningar. Projektering och bygghandlingar för 2 st etapper.

Utöver ovan nämnda har vi utfört en mängd andra projekt.
Kontakta oss gärna för mer information och referenser.

Ramavtal

Vi har tecknat ramavtal för löpande tjänster med följande beställare: