ALP Markteknik

Allt inom mark och anläggning

Miljö och kvalitet

Vi är kvalitets- och miljölicensierade i ett system som omfattar kvalitets- och miljörutiner anpassade efter kravstandard för gällande ISO-system.

Verksamhetssystemet omfattar huvudsakligen rutiner för:

Varje år utförs en extern revision av kvalitets- och miljösystemet.

Integritetspolicy — Så här behandlar ALP Markteknik AB dina personuppgifter

ALP Markteknik AB (ALP) behandlar personuppgifter enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att ALP skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.


Denna integritetspolicy beskriver hur ALP Markteknik behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

ALP Markteknik AB, org.nr. 556680-2715 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får ALP dina personuppgifter?

ALP samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

ALP kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis uppdragsgivare så som kommuner, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Vilka uppgifter behandlas?

ALP behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och personnummer.

Varför behandlar ALP uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av ALP för bland annat följande ändamål:

När har ALP rätt att behandla dina personuppgifter?

ALP har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. ALP kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av ALP och ALP:s personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför ALP.

Överföring till tredje land

ALP överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar ALP dina personuppgifter?

ALP sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

ALP Markteknik AB
Box 8
465 21 NOSSEBRO

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

ALP arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

På sin webbplats använder ALP så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi förbehåller oss rätten att använda oss av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna integritetspolicy

ALP gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.alpmarkteknik.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

ALP Markteknik AB
Box 8
465 21 NOSSEBRO

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-03-29